Opinto-opas


Opintojen sisältö »

Opintojaksohaku

Opintojaksokuvaus


TX00CG38 Fysiikka (10 op)
Esitietovaatimukset Ei esitietovaatimuksia.
Osaamistavoitteet Opiskelija tunnistaa ja osaa luetella keskeiset mekaniikan suureet ja yksiköt sekä tunnistaa mekaniikan peruslait ja osaa käyttää niitä ongelmanratkaisussa. Opiskelija osaa määrittää lämpötilan muutoksiin liittyviä lämpömääriä sekä lämmönsiirtymistekijöitä yksinkertaiselle rakenteelle. Opiskelija osaa hyödyntää termodynamiikan peruslakeja lämpövoimakoneen tarkastelussa.
Opiskelija osaa soveltaa Bernoullin yhtälöä eri virtaustilanteissa. Opiskelija osaa määrittää sähköstatiikan perussuureita ja ratkaista sähköfysiikan peruslakeihin ja -ilmiöihin liittyviä ongelmia.
Opiskelija osaa laskea värähdysliikettä kuvaavia suureita ja soveltaa desibeliasteikkoa. Opiskelija osaa tutkia aaltoliikkeen käyttäytymistä eri aineissa ja rajapinnoissa. Opiskelija osaa selittää fotometristen perussuureiden merkityksen. Opiskelija osaa vertailla radioaktiivisia säteilylähteitä.
Opiskelija ymmärtää edellä mainittujen fysiikan osa-alueiden merkityksen omalla tekniikan alallaan.
Sisältö SI-järjestelmä. Kinematiikka. Dynamiikka. Työ. Teho. Energia. Aineen olomuodot. Lämpölaajeneminen. Lämpöenergia. Lämmönsiirtyminen. Termodynamiikan pääsäännöt. Pyörimisliike. Nesteen ja kaasun paine. Bernoullin yhtälö. Sähköstatiikka. Magneettinen induktio. Värähdysliike. Aaltoliike. Desibeliasteikko. Fotometria. Radioaktiivinen hajoaminen.
Suositeltavat muut opinnot Tarpeen mukaan opiskelija ja opintojen ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.
Suoritustavat Ei käytössä
Toteutustavat Ei käytössä
Oppimateriaalit Ei käytössä
Kurssikirjallisuus Ei käytössä
Arviointikriteerit Ei käytössä
Arviointikehikot Arviointikehikko
Lisätietoja opiskelijoille Ei lisätietoja
Vastuuhenkilöt Ei käytössä
Linkit Arviointikehikko

Toteutukset


Näytä menneet toteutukset
  • 26.08.2019 - 30.04.2020 (TX00CG38-3002 | LVT19SP)
  • 26.08.2019 - 08.05.2020 (TX00CG38-3003 | LVT19SM)
  • 31.08.2020 - 14.05.2021 (TX00CG38-3005 | LVT20SM)
  • 31.08.2020 - 14.05.2021 (TX00CG38-3004 | LVT20SP)
Tiedot haettu 5.3.2021 14:35:46
Sivusta vastaa: Johanna Huttunen  |  Päivitetty viimeksi: 17.4.2018