Opintojaksohaku

Opintojaksokuvaus


7T00DF03 Verkostoituva perhetyö (5 op)
Esitietovaatimukset Opiskelija on suorittanut syventäviä opintoja edeltävät opetussuunnitelman mukaiset pakolliset opinnot.
Osaamistavoitteet Analysoin perhetyön moninaisuutta sosiaali- ja kasvatusalan toimintaympäristöissä. Arvioin perhelähtöistä perhetyötä ja verkostoituvaa perhetyötä sekä monitoimijaisia työskentelyä perhetyössä. Arvioin perheen hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi tehtävää perhetyötä ja sen kehittämistä eri toimintaympäristöissä.
Sisältö Perhelähtöinen työskentely. Perhekeskus ja yhteisövaikuttavuus kehitysympäristöjen yhteistyönä. Perhetyön prosessi ja työemenetelmät.
Suositeltavat muut opinnot Tarpeen mukaan opiskelija ja opintojen ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.
Suoritustavat Ei käytössä
Toteutustavat Ei käytössä
Oppimateriaalit Oppimateriaali avataan opintojakson alussa.
Kurssikirjallisuus Ei käytössä
Arviointiasteikko 0-5
Arviointikriteerit tyydyttävä (1-2)
Opiskelija hyödyntää tutkittua tietoa perhetyön moninaisuutta analysoidessaan. Opiskelija jäsentää perhelähtöistä, verkostoituvaa ja monitoimijaista perhetyötä avaten sitä tietoon perustuen ja havainnollistaen esimerkein. Opiskelija kuvaa perhetyön ja sen kehittämisen merkitystä soveltaen sitä perheen hyvinvoinnin edistämiseen.

hyvä (3-4)
Opiskelija analysoi ja jäsentää perhetyön moninaisuutta hyödyntäen tutkittua tietoa. Opiskelija arvioi käsitteitä laaja-alaisesti käyttäen perhelähtöistä, verkostoituvaa ja monitoimijaista työskentelyä soveltaen sitä perhetyöhön. Opiskelija analysoi perheen hyvinvoinnin edistämistä, perhetyötä ja perhetyön kehittämistä eri toimintaympäristöissä ja kuvaa tätä johdonmukaisesti.

kiitettävä (5)
Opiskelija analysoi ja perustelee tutkittuun tietoon perustuen perhetyön moninaisuutta eri toimintaympäristöissä. Opiskelija arvioi esittäen perusteltuja näkemyksiään perhelähtöisestä, verkostoituvasta ja monitoimijaisesta työskentelystä perhetyössä. Opiskelija arvioi ja perustelee perhetyötä ja sen kehittämistä monipuolisesti tutkittuun hyvinvointitietoon perustuen.
Arviointikehikot Arviointiasteikko
Lisätietoja opiskelijoille Ei
Vastuuhenkilöt Päivi Onkalo, Pirkko Pietilä
Linkit Arviointiasteikko

Toteutukset


Näytä menneet toteutukset
  • 01.08.2022 - 31.12.2022 (7T00DF03-3001 | AVO22VARSOS)
  • 01.01.2024 - 10.03.2024 (7T00DF03-3003 | SOS21SPA, SOS21SPB)
Tiedot haettu 26.3.2023 10:28:57