Opintojaksohaku

Opintojaksokuvaus


IN00CT10 Mobiilikehitysprojekti (15 op)
Esitietovaatimukset Ohjelmistokehityksen suuntautumisvaihtoehdon edeltävien opintojaksojen suorittaminen tai vastaavat tiedot.
Osaamistavoitteet Opiskelija osaa soveltaa Android-mobiilisovelluskehityksen, suunnittelun ja testaamisen osaamistaan ryhmässä tehtävässä kehitysprojektissa. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa laajan mobiilipalvelun käyttäen ketteriä ohjelmistokehitysmenetelmiä.

Opiskelija osaa tunnistaa ja etsiä alaan liittyviä liiketoimintamahdollisuuksia sekä analysoida kannattavan liiketoiminnan edellytyksiä mobiililiiketoiminnassa.

Opiskelija osaa toimia osana kehittäjäryhmää ja dokumentoida projektityönsä.

Opiskelija osaa soveltaa matematiikkaa erilaisissa ohjelmointitehtävissä.

Opiskelija ymmärtää viestinnän merkityksen yrityksen toiminnassa ja osaa viestiä tavoitteellisesti esimiestehtävissä ja projektissa.
Sisältö Kehittynyt Android-ohjelmointi (3 op): Mobiilipalveluiden arkkitehtuurit, graafiset käyttöliittymät ja tietoliikenne.

Liiketoimintaosaaminen (3 op): Liiketoimintamallit ja ansaintalogiikka, yritys- ja toimiala-analyysit.

Ohjelmistotekniikan matematiikka (2 op): Todennäköisyyslaskennan ja tilastollisen päättelyn perusteet. Tilastolliset tunnusluvut, tilastollinen testaus ja tilastollisen yhteyden tutkiminen. Todennäköisyysjakaumat ja estimointi.

Mobiiliprojekti (6 op): Projektimuotoisesti ryhmätyönä tehtävä mobiilisovellus käyttäen ketteriä ohjelmistokehityksen menetelmiä ja työkaluja.

Viestintä (1 op): Organisaatioviestintä. Esimiehen viestintätilanteet. Viestintätaitojen kehittäminen projektissa.
Suositeltavat muut opinnot Tarpeen mukaan opiskelija ja opintojen ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.
Suoritustavat Ei käytössä
Toteutustavat Ei käytössä
Oppimateriaalit Ei käytössä
Kurssikirjallisuus Ei käytössä
Arviointiasteikko 0-5
Arviointikriteerit
Arviointikehikot Arviointikehikko
Lisätietoja opiskelijoille Ei käytössä
Vastuuhenkilöt Ei käytössä
Linkit Arviointikehikko

Toteutukset


Näytä menneet toteutukset
  • 14.03.2022 - 08.05.2022 (IN00CT10-3001 | TVT20SPO)
  • 31.10.2022 - 23.12.2022 (IN00CT10-3003 | TVT21KMO)
  • 13.03.2023 - 07.05.2023 (IN00CT10-3002 | TVT21SPO)
Tiedot haettu 1.4.2023 18:25:36