Opinto-opas


Opintojen sisältö »

Opintojaksohaku

Opintojaksokuvaus


OS00CY07 Potilasturvallisen sairaanhoitotyön perusosaaminen (14 op)
Esitietovaatimukset Ei käytössä
Osaamistavoitteet 1) Opiskelija tietää sairaanhoitotyön / kätilötyön / terveydenhoitotyön kehittymisen sekä sen eettiset ja juridiset perusteet

2) Opiskelija osaa kuvailla sairaanhoitotyön päätöksentekoprosessin sekä saa valmiudet toteuttaa potilasturvallista hoitotyötä

3) Opiskelija saa perusvalmiudet toteuttaa potilasturvallista lääkehoitoa
Sisältö 1) Sairaanhoitajan / Kätilön / Terveydenhoitajan ammatillinen toiminta, 3op

2) Hoitotyön perusteet, 7 op

3) Lääkehoidon perusteet, 4 op
Suositeltavat muut opinnot Tarpeen mukaan opiskelija ja opintojen ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.
Suoritustavat Opintojaksokuvauksessa ilmoitetaan hyväksytyn tason (arvosana 1) kriteerit AHOT-anomusten laatimisen pohjaksi.

Opintojakson toteutus 1 arvioidaan hyväksytty/hylätty.
Osat 2 ja 3 arvioidaan numeerisesti asteikolla1 - 5. Arvosanojen tarkemmat kriteerit julkaistaan toteutussuunnitelmassa ja/tai opintojakson Moodle-alustalla.
Toteutustavat Ei käytössä
Oppimateriaalit Ei käytössä
Kurssikirjallisuus Ei käytössä
Arviointikriteerit Arviointikriteeri, tyydyttävä (1-2)
-tietää sairaanhoitotyön / kätilötyön / terveydenhoitajatyön historian ja sairaanhoitotyön kehittymisen
-tietää hoitotieteen keskeiset peruskäsitteet osana sairaanhoitotyötä / kätilötyötä / terveydenhoitajatyötä
-tietää eettisyyden ja ammatillisuuden merkityksen sairaanhoitotyössä / kätilötyössä / terveydenhoitajatyössä
-tietää sairaanhoitotyön/ kätilötyön / terveydenhoitajatyön keskeiset osaamisvaatimukset ja ohjaavan lainsäädännön sekä näyttöön perustuvan toiminnan
- käyttää kansainvälisiä tietokantoja (hyödyntäen esim. PICOa) ja osaa valita luotettavaa lähdemateriaalia oppimistehtäviinsä sekä kykenee hyödyntämään olemassa olevaa tietoa esimerkiksi rekisterit ja tilastot väestön terveyshaasteista yksilön ja yhteisön näkökulmasta

Tavoite 2, opiskelija:
-kuvailee asiakkaan / potilaan ja hoitajan hoito- ja yhteistyösuhteen
-osaa määritellä hyvän hoidon periaatteet sekä turvallisen hoitoympäristön
-ymmärtää potilasturvallisuuden merkityksen osana sairaanhoitotyötä
-ymmärtää infektioiden torjunnan periaatteiden, ergonomisten työtapojen, kuntouttavan hoitotyön sekä kestävän kehityksen merkityksen osana sairaanhoitotyötä
- kykenee tunnistamaan ja arvioimaan potilaan/asiakkaan terveydentilaa ja hyvinvointia sekä niihin yhteydessä olevia tekijöitä
-kuvailee potilaan / asiakkaan perustarpeet ja elintoiminnot sekä niihin liittyvät hoitotyön toiminnot sekä seuranta- ja tarkkailumenetelmät, harjoittelee hoitotyön toimintoja sekä seuranta- ja tarkkailumenetelmiä sekä asiakas-/potilasturvallista raportointia sekä osaa peruselvytyksen
-ymmärtää tietosuojan ja digitalisaation merkityksen osana potilastyötä
-saa valmiudet kirjata rakenteisesti ja laatii tämän perusteella hoitokertomuksen tai vastaavan osana ensimmäistä harjoitteluaan

Tavoite 3, opiskelija:
- osaa selittää sairaanhoitajan vastuun lääkehoidossa ja käyttää eri lääkkeenantotapoja
- ymmärtää turvallisen lääkehoidon periaatteet
- osaa ohjata asiakasta lääkehoidon toteutuksessa
- osaa laskea lääkelaskut
- osaa kuvata lääkkeen vaiheet ja vaikutukset elimistössä
- osaa kuvata yhteis- ja haittavaikutukset sekä toksikologian perusteet ja lääkeainemyrkytyksen hoidon
- osaa selostaa lääkemääräyksen rakenteen ja käytön sekä lääkekorvauskäytännön
Arviointikehikot Arviointikehikko, vaativuustaso 1
Lisätietoja opiskelijoille 2) Hoitotyön perusteet, 7 op
- - lääkelaskukoe on kaikille pakollinen. Jos opiskelija ei läpäise sitä kolmella suorituksella, tulee hänen osallistua kolmeen lääkelaskutukipajaan. Tämän jälkeen lääkelaskukokeen saa uusia 3 kertaa. Jos tämän jälkeen opiskelija ei suoriudu lääkelaskuista hyväksytysti, tulee hänen osallistua uudelleen lääkelaskutukipajaan (aloittaneen sairaanhoitajaryhmän mukana), jonka jälkeen lääkelaskut voi taas uusia. Lääkelaskuissa ei saa käyttää laskinta

3) Lääkehoito-osaamisen perusteet, 4 op
- lääkelaskukoe on kaikille pakollinen. Jos opiskelija ei läpäise sitä, tulee hänen osallistua kolmeen lääkelaskutukipajaan. Tämän jälkeen lääkelaskukokeen saa uusia 3 kertaa. Jos tämän jälkeen opiskelija ei suoriudu lääkelaskuista hyväksytysti, tulee hänen osallistua uudelleen lääkelaskutukipajaan (aloittaneen sairaanhoitajaryhmän mukana), jonka jälkeen lääkelaskut voi taas uusia. Lääkelaskuissa ei saa käyttää laskinta.
Vastuuhenkilöt Tuula Nissinen, Mari Vihelä
Linkit Arviointikehikko, vaativuustaso 1

Toteutukset


Näytä menneet toteutukset
  • 17.08.2020 - 13.11.2020 (OS00CY07-3001 | KAT20SP)
  • 17.08.2020 - 13.11.2020 (OS00CY07-3004 | OHS20SM)
  • 17.08.2020 - 13.11.2020 (OS00CY07-3002 | SAI20SP)
  • 01.01.2021 - 18.04.2021 (OS00CY07-3006 | TEH21KM)
  • 04.01.2021 - 16.04.2021 (OS00CY07-3003 | SAI21KM)
  • 04.01.2021 - 04.06.2021 (OS00CY07-3005 | OHS21KM)
  • 30.08.2021 - 12.11.2021 (OS00CY07-3007 | SAI21SP)
  • 03.01.2022 - 15.04.2022 (OS00CY07-3010 | TEH22KM)
Tiedot haettu 19.4.2021 20:40:05
Sivusta vastaa: Johanna Huttunen  |  Päivitetty viimeksi: 17.4.2018