Opinto-opas


Opintojen sisältö »

Opintojaksohaku

Opintojaksokuvaus


TK00CZ74 Lean-johtaminen (5 op)
Esitietovaatimukset Ei käytössä
Osaamistavoitteet Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee Lean-johtamisen keskeiset ajattelu- ja toimintatavat sekä osaa soveltaa Lean-johtamisen tarjoamia mahdollisuuksia oman organisaationsa kehittämiseen. Opiskelija tuntee Lean-johtamisen syntyvaiheet, Lean-periaatteet ja olennaiset työkalut sekä osaa hyödyntää niitä asettamiensa tavoitteiden mukaisesti. Opiskelija tunnistaa organisaatiokulttuurin asettamat haasteet uuden toimintatavan käyttöönottamiselle ja hallitsee muutoksen toteuttamiseen tarvittavat johtamistaidot.
Sisältö - Lean-johtamisen syntyvaiheet ja kehittyminen
- Lean periaatteet
- Lean johtajuus ja -kulttuuri
- Jatkuva parantaminen
- 5S
- Hukan lajit Mura, Muri ja Muda
- Arvoketjuanalyysi
- Imuohjaus
- Nopea asetustenvaihto (SMED)
- Pullonkaula-ajattelu
- Standardoitu työ
- Heijunka
- Jidoka ja Karakuri
- Poka Yoke
Suositeltavat muut opinnot Tarpeen mukaan opiskelija ja opintojen ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.
Suoritustavat Ei käytössä
Toteutustavat Ei käytössä
Oppimateriaalit Ei käytössä
Kurssikirjallisuus Ei käytössä
Arviointikriteerit Ei käytössä
Arviointikehikot Ei käytössä
Lisätietoja opiskelijoille Ei käytössä
Linkit Ei käytössä

Toteutukset


Näytä menneet toteutukset
  • 01.09.2020 - 30.05.2021 (TK00CZ74-3001 | AVO20S21KOamkHighway, KTO17SP3, YHT20S, KTO17SP9)
Tiedot haettu 22.1.2021 20:26:25
Sivusta vastaa: Johanna Huttunen  |  Päivitetty viimeksi: 17.4.2018