Opintojaksohaku

Opintojaksokuvaus


TW00BP98 Sähkökoneiden perusteet (5 op)
Esitietovaatimukset Teollisuuselektroniikka ja vaihtovirtapiirit, tai vastaava
Osaamistavoitteet Opiskelija tunnistaa yleisimmät sähkömoottorityypit ja osaa luokitella ja valita ne käyttöominaisuuksien mukaan. Opiskelija osaa kuvata tavanomaisten sähkökoneiden rakenteet, toimintaperiaatteet ja ominaispiirteet. Opiskelija osaa laskea tavanomaisten kuormitusten tehontarpeen ja osaa valita sen perusteella soveltuvan moottorin oheiskojeineen.
Sisältö Tavanomaiset tasa- ja vaihtosähkökoneet, kestomagneettikoneet ja pienmoottorit. Sähkökoneiden toimintaperiaatteet ja liittäminen sähköverkkoon. Sähkömoottoreiden valintatekijät sekä yksittäisen moottorin valinta. Pääpiirin komponenttien mitoitus ja valinta. Ohjatut laboratorioharjoitukset tai simulointitehtävät. Antaa valmiudet tuleviin projekteihin.
Suositeltavat muut opinnot Tarpeen mukaan opiskelija ja opintojen ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.
Suoritustavat Ei käytössä
Toteutustavat Ei käytössä
Oppimateriaalit Moodle.
Kurssikirjallisuus Ei käytössä
Arviointiasteikko 0-5
Arviointikriteerit tyydyttävä (1-2)
Opiskelija tuntee tyypillisten sähkökoneiden rakenteet, toimintaperiaatteet, perusominaisuudet, käyttökohteet niiden sekä ohjauksen ja suojauksen toteutustavat. Hän tunnistaa dokumentaatiosta niiden pää- ja ohjauspiirin keskeiset komponentit, osaa tulkita koneen kilpiarvoja ja luettelotietoja ja valita kohteen kuormitustietojen perustella moottorin suoraan sähkömoottorikäyttöön. Hän osaa luetella pyörimisnopeuden muuttamistavat.

hyvä (3-4)
Opiskelija osaa mitoittaa ja valita suoran sähkömoottorikäytön moottorin sen ohjaus- ja liitäntälaitteet tavanomaisen kohteeseen ottaen huomioon tekniset ja elinkaarikustannusnäkökohdat. Hän osaa tulkita moottorilähtöjen pää- ja ohjauspiirikaavioita.

kiitettävä (5)
Opiskelija osaa mitoittaa ja valita suoran sähkömoottorikäytön erityyppisiin kohteisiin ja osaa perustella moottorin sekä sen oheislaitteiden valinnan.
Arviointikehikot Arviointikehikko taso 2
Lisätietoja opiskelijoille Ei huomautuksia.
Vastuuhenkilöt Ei käytössä
Linkit Arviointikehikko taso 2

Toteutukset


Näytä menneet toteutukset
  • 01.01.2022 - 08.05.2022 (TW00BP98-3006 | SAU20SPS)
  • 01.01.2023 - 07.05.2023 (TW00BP98-3007 | SAU21SPS)
Tiedot haettu 1.4.2023 18:16:16