Opinto-opas

Opiskelu Oamkissa »

Opintoihin vaikuttaminen

Voit vaikuttaa opiskeluun ja ammattikorkeakoulun kehittämiseen antamalla palautetta, toimimalla työryhmissä tai osallistumalla koulutusalajärjestön tai opiskelijakunnan toimintaan.

Kehitämme koulutuksemme sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintamme laatua jatkuvasti. Toiminnan kehittämisen kokonaisuutta kutsumme laatujärjestelmäksi. Suunnittele – Toteuta – Arvioi – Kehitä -sykliä voivat soveltaa omaan toimintaansa niin opettajat kuin opiskelijatkin.

Opiskelijamme ovat tärkeässä roolissa ammattikorkeakoulumme toiminnan kehittämisessä: he antavat palautetta sekä suullisesti että kyselyjen kautta ja osallistuvat palautteen käsittelyyn ja toimenpiteistä päättämiseen tutkinto-ohjelmatiimeissä ja muissa työryhmissä. Laatujärjestelmämme olennaiset osiot on tiivistetty alla olevaan kuvioon:

Opiskelijapalautejärjestelmä

Opiskelijana olet tärkeä henkilö ammattikorkeakoulumme kehittämisessä. Antamalla palautetta opintojaksosta tai oppimisympäristöstä kehität samalla koko korkeakoulun toimintaa. Opiskelijamme usein tietävät parhaiten, mikä toimii hyvin ja mikä taas ei.

Opiskelijamme osallistuvat laadunhallintaan opiskelijapalautejärjestelmän kautta sekä toimimalla erilaisissa työryhmissä. Yhteinen opiskelijapalautejärjestelmä koostuu joka vuosi järjestettävästä laajasta opiskelijakyselystä, kaikilta opintojaksoilta kerättävästä oppimispalautteesta sekä valmistumisvaiheessa kerättävästä palautteesta.

Opiskelijakyselyn tavoitteena on selvittää opiskelijoidemme näkemyksiä siitä, mikä edistää omaa opiskelua ja mikä taas vaikeuttaa opinnoissa etenemistä. Kyselyt käsittelevät vuorovuosin koulutusta ja palveluita. Selvitettäviä asioita ovat muun muassa opetusjärjestelyt, ohjaus- ja tukipalvelut sekä tyytyväisyys omiin opintoihin ja opintojen kehittämät valmiudet.

Oppimispalautetta keräämme opintojaksoilta Oivan kautta. Opettaja hyödyntää saamaansa palautetta opintojakson seuraavan toteutuksen kehittämisessä. Opintojaksokohtaisia oppimispalautteita ja opettajan palautteen perusteella esiin nostamia kehittämiskohteita käsittelemme vuosittaisissa kehityskeskusteluissa. Yhteenvetoja eri opintojaksoista (esimerkiksi koulutusala- ja tutkinto-ohjelmittain) julkaisemme lukukausittain opiskelijaintra Oivassa. Yhteenvetoja hyödynnämme tutkinto-ohjelmatiimeissä ja muissa työryhmissä opintosuunnitelmien kehittämiseksi.

Valmistumisvaiheen kysely on valtakunnallinen, ja sen kautta kerätään palautetta tutkinnoista. Opiskelijamme pääsevät kyselyn kautta arvioimaan opintopolkuansa kokonaisuudessaan. Koonnit kyselyn tuloksista ovat julkisia.

Koko ammattikorkeakoulun yhteinen opiskelijapalautejärjestelmä antaa jokaiselle opiskelijallemme tasavertaisen mahdollisuuden palautteen antamiseen. Opiskelijamme osallistuvat palautteiden käsittelyyn tutkinto-ohjelmatiimeissä, muissa työryhmissä sekä lukukausittaisissa palautetilaisuuksissa. Näin opiskelijamme vaikuttavat palautteen hyödyntämiseen ja palautteen perusteella tehtäviin toimenpiteisiin.


Tietoa tutkinto-ohjelmatiimeistä ja sisäisestä arvioinnista opiskelijan näkökulmasta saat opiskelijaintra Oivasta.

Sivusta vastaa: Marianne Isola  |  Päivitetty viimeksi: 29.8.2017